Kortikosteroidit ovat

19 18 3 AINEISTO JA MENETELMÄT Tutkimuksessa käytiin läpi retrospektiivisesti 33 Kuopion yliopistollisessa sairaalassa sydänsarkoidoosin diagnoosilla hoidetun potilaan potilastiedot ja PET-kuvat. Sydänsarkoidoosin diagnoosi oli asetettu joko histopatologisesti tai riittävin kliinisin perustein. Histologisen diagnoosin kriteerinä olivat epiteloidi- ja jättisolujen muodostamat granuloomat sydänlihaskudoksessa. Kliinisin perustein diagnoosi oli asetettu, kun kokonaiskuva viittasi sydänsarkoidoosiin ja riittävän usea tutkimus antoi sydänsarkoidoosiin viittaavat löydökset. Aineiston potilaista 26:lta löytyi FDG PETkuvauksia vuosien väliseltä ajalta. Sepelvaltimotauti oli suljettu pois koronaariangiografialla niiltä potilailta, joilla esiintyi sepelvaltimotaudille tyypillisiä oireita. Kuvausaineisto kerättiin kahden eri PET-kameran ottamista kuvista. Ennen vuoden 2012 maaliskuuta otetut kuvat oli otettu rekan kameralla. Huhtikuun 2012 jälkeen sairaalaan oli tullut oma kamera, jolla kyseisen ajankohdan jälkeen kuvaukset oli suoritettu. PET -kuvat oli otettu noin 90 minuuttia FDG-injektion jälkeen ja annoksena oli käytetty 4MBq/kg suuruista annosta. PET-kuvan lisäksi kuviin oli yhdistetty tietokonetomografiakuvaus anatomisten rakenteiden hahmottamiseksi. Kuvauksen jälkeen kuvausaineisto oli rekonstruktoitu kolmeen leiketasoon. Syntymäaika, lääkitys, sairaudet, diagnoosiin johtaneet oireet, diagnoosipäivämäärä, tahdistin ja sen asennuspäivämäärä, paasto, kliininen kuva, vasemman kammion ejektiofraktio, seerumin TnT- ja ProBNP -pitoisuudet, ekstrakardiaaliset manifestaatiot ja sarkoidoosin kliininen aktiivisuus selvitettiin potilastiedoista jokaista kuvauskertaa vastaavana ajankohtana. FDG PET päivämäärä, FDG PET:n visuaalinen arvio, SUV -arvot sekä pituus ja paino määritettiin kuvista. SUV-arvot kerättiin sekä rasvattomaan massaan että painoon suhteutettuina. Kuvat arvioitiin visuaalisesti ja jaettiin neljään ryhmään FDG-sisäänoton mukaisesti: ei sisäänottoa, diffuusi sisäänotto, paikallinen sisäänotto ja paikallisen ja diffuusin sisäänoton yhdistelmä. Kuvauskertoja aineiston 33:lla potilaalla oli 0-5 potilasta kohden ja yhteensä analysoitiin 77 PET-kuvaa. Tiedot kerättiin kuvauskerroittain tiedonkeruulomakkeisiin, joista aineisto siirrettiin SPSS -tilastoohjelmaan jatkokäsittelyä varten. Muuttujista laskettiin keskiarvot keskihajontoineen. Tilastollisina testeinä käytettiin pareittaista t-testiä, Mann-Whitney U testiä, Khiin neliötestiä ja korrelaatioteste-

Kortikosteroidit ovat

kortikosteroidit ovat

Media:

kortikosteroidit ovatkortikosteroidit ovatkortikosteroidit ovatkortikosteroidit ovatkortikosteroidit ovat